ALV augustus 2006

terug

Datum: 17 augustus 2006, 20.00 u
Locatie: Clubhuis KSN, Noordwijk (http://www.ksnoordwijk.nl)

Agenda:

1. Opening
2. Notulen 2005
3. Status NKV
4. Belangenbehartiging
5. PR / Website
6. Wedstrijden
7. Financiën
8. Bestuurssamenstelling
9. Rondvraag

20 aanwezigen, 12 mensen hebben zich via email afgemeld.

De voorzitter opent om 20:20 de vergadering en heet iedereen welkom.

Opening

De sport staat onder druk, er zijn problemen met gemeentes, bijvoorbeeld op de Waddenzee wordt enorm veel tijd gespendeerd om hier aan oplossingen te werken. Het kiten ligt op veel plaatsten onder vuur, maar soms worden er wel successen behaald.

Nederland is een klein land, maar toch zijn Nederlandse kiters heel succesvol op het internationale wedstrijdgebied.

Veel nieuwe spullen, en ook veiliger (bows), maar ook zorg door de groei van 2e hands materiaal zonder goed werkende safety. Dus het is belangrijk dat beginners niet zonder les/begeleiding het water op gaan. Ook sociale controle is belangrijk!

Notulen ALV 2005

Er zijn geen bezwaren vanuit de zaal, dus ze worden goedgekeurd.

Status NKV

Leden: De secretaris laat een aantal grafieken zien over de groei in het ledenaantal, leeftijd en geografische spreiding van de leden. De vereniging groeit goed door, op dit moment ruim 750 leden, de verwachting is nog verdere groei.

Vincent Velema van het watersportverbond vertelt dat de NKV op dit moment op de 15e plaats staat wat betreft grootte binnen het watersportverbond. Als er een paar honderd leden bij komen kan de NKV vrij snel in de top 10 of top 5 komen, en dat zou ook voordelen moeten hebben (nog meer aandacht binnen het watersportverbond).

Evenementen: dit jaar zijn er niet veel evenementen geweest; minder dan in andere jaren.

Verzekering: de NKV biedt een secundaire WA verzekering. De NKV is bezig om een nieuwe verzekering te zoeken, omdat de huidige verzekering in een nabije toekomst misschien niet verlengd zal worden.. Er is een verzekeringsmaatschappij gevonden die in principe interesse zouden hebben om zelfs een wereldwijde dekking te bieden. Het blijkt in ieder geval niet makkelijk om een goede verzekering te vinden. .

Er wordt gevraagd of er een bestuursverzekering is: dit is nog niet het geval, maar het is de bedoeling om die wel te hebben.

Belangenbehartiging

BPR: Binnenvaart Politie Reglement. Er is toen besloten om het kiten in alle binnenwateren die onder RWS vallen te verbieden, en er zouden ontheffingen worden verleend. Echter is het zo uitgewerkt dat tegenwoordig allerlei andere belanghebbenden de ontheffingen blokkeren… de positie van de NKV en de kiters is in zo’n situatie vaak zwak. Gelukkig krijgt de NKV wel ondersteuning van het watersportverbond.

De rol van de regiovertegenwoordigers blijft heel belangrijk, en er worden wel eens successen geboekt, maar het blijft moeilijk. Het ontbrak dit jaar ook aan voldoende ondersteuning vanuit het centrale bestuur, dit wegens gebrek aan tijd.

Vincent Velema vertelt over het watersportverbond, dat uit ongeveer 500 verenigingen bestaat.
Er wordt gevraagd of er wat betreft kitesurfinstructeursopleiding het watersportverbond concurrent is van de IKO, maar zo wordt het niet gezien door het watersportverbond. Soms wordt er ook samengewerkt met het IKO. Het blijkt echter toch moeilijk om elkaars diploma te herkennen, wegens de verschillende lesmethodieken.

Taken watersportverbond: sport stimuleren, instructeurs opleiden, aangesloten verenigingen ondersteunen.

Er wordt gevraagd wat het watersport specifiek heeft gedaan voor de NKV en de kiters. Vincent legt uit dat het watersportverbond in bijna alle regio’s de regiovertegenwoordigers heeft geholpen, en dat er ook gebruik wordt gemaakt van de kennis en contacten van de vaak ervaren regiovertegenwoordigers van het watersportverbond. Er wordt in de NKV veel meer geïnvesteerd dan wat het opbrengt door de contributies en de opleiding. Binnenkort zal een stagiaire van het watersportverbond zich full time concentreren op het kiten, van september t/m januari, 4 dagen/week, met als belangrijkste taak de ondersteuning tbv het tegengaan van de BPR problematiek.

BPR: het is tot nu toe niet gelukt om te inventariseren waar we staan wat betreft kitespots. Dit is iets wat nodig is om terug te gaan naar RWS en de huidige situatie uit te leggen (de oorspronkelijke gedachte achter het BPR het werkt niet) en een betere oplossing te zoeken. Dit moet in de komende tijd zo snel mogelijk gebeuren.

PR/Website

Het is belangrijk dat de leden (en kiters) zich meer betrokken voelen bij de vereniging. Hoe bereik je dat? Door goed en veel te communiceren, onder andere dmv een regelmatige nieuwsbrief; actiepunt PR commissie.

De opgerichte PR-commissie heeft ondanks de goede voornemens niet gewerkt zoals gewenst, mede door gebrek aan sturing vanuit de centrale coördinatie van de NKV. De PR-commissie moet versterkt worden.

De website ziet er tegenwoordig heel goed uit, alleen is er nog gebrek aan content.

De flyers zijn eindelijk beschikbaar, en zijn al verspreid onder shops en regiovertegenwoordigers. Er zijn ook stickers voor op je kiteboard, waarop je naam en telefoonnummer kunt zetten. Handig voor als je je board kwijt raakt op het water. De stickers zullen worden verdeeld door het watersportverbond aan de NKV regiovertegenwoordigers en shops, etc.

Er wordt opgemerkt dat er vaak mensen zijn die zeggen niets te horen van hun lidmaatschap. De secretaris legt uit dat er normaal via email, jaarlijks, een bevestiging wordt gestuurd naar alle leden. Echter kan het zijn dat de email niet aankomt omdat het adres niet meer klopt. Mensen met vragen over hun lidmaatschap worden gevraagd zich te melden bij de secretaris.

Er wordt gevraagd over er niet bespaard kan worden op het tijdschrift “Schipper”, omdat daar nauwelijks iets staat over kitesurfen, maar dat blijkt geen kostenbesparingen te brengen voor het watersportverbond. Wel biedt Schipper mogelijkheden om de overige watersporters te informeren over onze sport; actiepunt voor de PR commissie.

Er wordt opgemerkt dat het goed zou zijn als lokale kiteverenigingen meer zouden samenwerken met de NKV, zelfs wat betreft lidmaatschap. Echter is het zo dat lokale verenigingen hun leden niet kunnen verplichten lid te worden van de NKV. De NKV zou echter wel de locale verenigingen kunnen benaderen om te kijken of ze voor elkaar iets kunnen betekenen. Actiepunt regiovertegenwoordigers om contact te zoeken met de regionale wind/kitesurf verenigingen.

Wedstrijden

De wedstrijdcommissie loopt goed, ook voor het NK 2006 is er weer gekozen voor een samenwerking met Kona. Eerste geplande datum is eind september.
Informatie over het NK kan worden gevonden op de website www.nkkite.nl.

Financiën

De penningmeester licht de huidige financiële situatie toe, die goed is. Er is genoeg geld in kas om de dingen te doen die nodig zijn.

Er wordt gevraagd wat er gedaan wordt of kan worden met het bedrag onder “Overige evenementen” om eventuele locale evenementen te ondersteunen. Dit is in overleg mogelijk, geïnteresseerden kunnen hiervoor contact opnemen met het bestuur. Verder worden een aantal andere categorieën toegelicht.

Er wordt goedkeuring gevraagd voor de contributie voor 2006 van 27.50 euro, en er wordt voorgesteld om de contributie voor 2007 gelijk te houden. Niemand is daar op tegen, dus goedgekeurd.
Bestuurssamenstelling NKV

De penningmeester stelt zijn functie ter beschikking onder andere wegens tijdsgebrek. Paul Glasius (afwezig wegens reis in het buitenland) wordt officieel benoemd tot nieuwe penningmeester. De overdracht zal zo snel mogelijk plaatsvinden.

De voorzitter stelt zijn functie ook ter beschikking onder andere wegens tijdsgebrek. Ivo den Uijl stelt zich voor als nieuwe voorzitter, en wordt door de aanwezige leden goedgekeurd. De overdracht zal zo snel mogelijk plaatsvinden.

De regiocoördinator (afwezig met afmelding) geeft ook zijn functie over aan Martijn Veldhuijsen, die zich zelf voorstelt. De aanwezige leden gaan ook akkoord met deze benoeming. Deze functie zal deel gaan uitmaken van het nieuwe bestuur.

Er zijn nog steeds mensen nodig voor de verschillende commissies: website, PR, etc. Dus meld je aan als vrijwilliger bij het bestuur!

Rondvraag

• Is er iets te bedenken om kiters “op te voeden”? Er wordt soms misbruik gemaakt van spots… kan de NKV hierin iets betekenen? Is er een “kite-gedragscode”? Een mogelijkheid is borden met gedragsregels te plaatsen. Er wordt door iemand gezegd dat dit moeilijk is, zelfs onhaalbaar. Andere zeggen dat er toch een richtlijn zou moeten komen, om een basis te hebben om mensen aan te kunnen spreken. Actiepunt: om een gedragscode op papier te zetten en deze op de NKV site te plaatsen, dan is er in ieder geval een basis.
• Zijn er regels voor niet IKO/watersportverbond aangesloten scholen (is er een mogelijkheid om die geen vergunning te verlenen?) Er wordt gezegd dat de NKV daar bezwaar zou kunnen maken, om in ieder geval een statement te maken. Statement NKV:Vanuit de NKV worden in ieder geval alleen IKO/watersportverbond of VDWS (Duitse organisatie) scholen aanbevolen. Kunnen de niet aangesloten scholen van de NKV-website? Intussen is dit al gebeurd.
• Kascommissie? Op de vergadering heeft zich al 1 vrijwilliger aangemeld.
• Hoe moet je omgaan met nieuwe spots? Is afhankelijk van of het gebied onder het BPR valt. Een mogelijkheid is om bij de gemeente te vragen, of nog beter bij de locals of de regiovertegenwoordiger van de desbetreffende (nabijgelegen) regio.
• Er wordt vanuit het watersportverbond complimenten gegeven aan de regiovertegenwoordigers voor hun tomeloze inzet.
• Contributie voor jongeren zou lager kunnen zijn ivm lagere afdracht aan watersportverbond... wordt voor komend jaar onderzocht.
• Suggestie om ALV in het begin van het jaar te plannen (1-2 mogelijke data), te combineren met NK of ander evenement, en/of in het weekend te plannen met de mogelijkheid om met z'n allen te kiten.
• Mogelijkheden voor een topsportstatus (ism watersportverbond)? (op dit moment is het blijkbaar niet mogelijk om een A/B status bij het NOCNSF te krijgen, maar wel een topsportstatus bij het Olympisch steunpunt). Kiten is geen Olympische sport, en wordt op dit moment door de ISAF niet “erkend” als sport, dus nu is het niet mogelijk… Dit zou echter in de toekomst kunnen veranderen.
• Lijst van legale/gedoogde/verboden kitespots? Wordt aan gewerkt...
• Kan NKV het plaatsen van kitesurf-informatie borden (mede)financieren? In principe is dat mogelijk, maar vaak heb je sowieso toestemming van de gemeente.

De vergadering wordt afgesloten om 23:00 en daarna wordt er nog iets gedronken en nabesproken.

terug