Disclaimer

Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden. Door de website en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden. De Nederlandse Kitesurf Vereniging (NKV) behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Wijzigingen zullen op de website bekend worden gemaakt.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. De op deze website verstrekte informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en gebruikmaking van de website en de daarop geboden informatie is geheel voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

De gegevens op deze website kunnen op ieder moment en zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Bij het ontwerpen en samenstellen van de website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De NKV staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Evenmin garandeert de NKV dat de website vrij is van virussen en andere schadelijke computerprogramma’s noch dat de website fout-loos en zonder onderbrekingen functioneert.  De NKV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die hetzij direct hetzij indirect voortvloeit uit het gebruik van of de onmogelijkheid om gebruik te maken van de website en de daarop verstrekte informatie.

Verwijzingen

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites van derden, die niet het eigendom zijn van de NKV, zijn slechts opgenomen voor het gemak van de gebruiker van de website.  De NKV heeft geen zeggenschap over deze web-sites van derden en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de privacybescherming op deze websites. De NKV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die hetzij direct hetzij indirect voortvloeit uit het gebruik van websites van derden en de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Auteursrecht

Alle informatie op deze website is eigendom van de NKV, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De NKV behoudt zich deze eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. De website en de daarop verstrekte informatie mag uitsluitend voor eigen gebruik worden geraadpleegd en gebruikt door de gebruiker. Zonder voorafgaande schriftelijke toe-stemming van de NKV is het niet toegestaan deze website en de op deze website verstrekte informatie (waaron-der doch niet uitsluitend fotomateriaal, beeldmerken en logo's) te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, te hergebruiken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook.

Privacy statement

De NKV kan persoonsgegevens van de bezoekers van deze website verzamelen en verwerken. De NKV gebruikt deze gegevens in het bijzonder om de gebruiker informatie te kunnen aanbieden met betrekking tot de NKV, promotieactiviteiten te kunnen uitvoeren, analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden te kun-nen verrichten en ter uitvoering van een eventueel lidmaatschap van de NKV. De NKV respecteert de privacy van de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel aan de NKV verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.
U heeft het recht de NKV te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Daarnaast kunt u de NKV schriftelijk informeren indien u niet benaderd wilt worden met informatie van de NKV. Dergelijke verzoeken kunt u richten aan info@kitesurfvereniging.nl.

Cookies

De NKV gebruikt zogeheten “cookies” voor de analyse van bezoekersgedrag. Een cookie is een klein databe-stand dat bij een bezoek aan de website op uw computer wordt opgeslagen. Indien u het gebruik van cookies accepteert, dan blijven deze op uw computer staan tenzij u ze zelf verwijdert.  Indien u niet wilt dat een cookie op uw computer wordt opgeslagen, dan kunt u het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw browser. Het uitschakelen van het gebruik van cookies kan de werking en het  gebruik van de website en diensten beperken.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben omtrent deze website en/of informatie op deze website tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken wij u om dit aan ons kenbaar te maken via webmaster@kitesurfvereniging.nl.